06-50518805 [email protected]
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN @Api-Apps

 Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de wederpartij van @Pi-Apps.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en @Pi-Apps.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door @Pi-Apps gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door @Pi-Apps verrichtte handelingen.
 • Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 • De eventuele instructies omtrent de opbouw en voorbereiding van de opdracht en orderformulier maken onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 • Door akkoord te gaan met een overeenkomst met @Pi-Apps, een door @Pi-Apps gestuurde offerte, , dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail of mondeling, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van @Pi-Apps en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen @Pi-Apps en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 • De door @Pi-Apps gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en @Pi-Apps zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht @Pi-Apps niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 • In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat @Pi-Apps gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 • Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor @Pi-Apps van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 • Bij de overeenkomsten van maandelijkse tarieven: deze gaat in na on-line zetten van de website of downloaden in de stores. Elke maand wordt door @Pi-Apps een factuur gestuurd met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Deze overeenkomst is gebaseerd op een minimum van 2 jaar.
 • Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht @Pi-Apps niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van @Pi-Apps.
 • Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels Code-Up. Dit geldt voor opdrachtgevers die hun hosting ondergebracht hebben bij Code-Up.
 • Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door @Pi-Apps aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt maandelijks, tenzij anders overeengekomen.
 • Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 • De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
 • Bij tussentijdse beeindiging door de Opdrachtgever wordt van het totaal bedrag de reeds betaalde termijn afgetrokken en 50% van het resterende bedrag moet dan per omgaande voldaan worden.
 • Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op @Pi-Apps wordt hierbij uitgesloten.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 • @Pi-Apps mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 • Opdrachtgever is gehouden de instructies van @Pi-Apps omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 • Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 • De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 • @Pi-Apps zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal @Pi-Apps de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 • @Pi-Apps is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 • Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door @Pi-Apps zijn inbegrepen, dan zal @Pi-Apps hier regelmatig voor zorgdragen.
 • Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door @Pi-Apps zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van @Pi-Apps. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen @Pi-Apps maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
 • @Pi-Apps is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij deze partij(Code-Up) plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Code-Up aan opdrachtgever kosten door.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft @Pi-Apps het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan @Pi-Apps zijn verstrekt, heeft @Pi-Apps het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft @Pi-Apps het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat @Pi-Apps hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 • Indien door @Pi-Apps of door @Pi-Apps ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7. Meerwerk

 • Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van @Pi-Apps gefactureerd.
 • Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal @Pi-Apps Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 • Na het ondertekenen van een overeenkomst met @Pi-Apps, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging

 • Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 2 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Daarna gaat de website off-line en is de overeenkomst beëindigd.
 • @Pi-Apps kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met @Pi-Apps gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 • @Pi-Apps heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens @Pi-Apps niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. @Pi-Apps zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van @Pi-Apps kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • In geval van niet nakoming van artikel 5.2 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
 • In geval van niet nakoming van artikel 5.3 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

 • Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 • Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 • @Pi-Apps rekent een levertijd van vier tot twaalf weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
 • De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website/app.
 • (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd. Bij apps zit er nog een extra tijd tussen het verzenden naar de app/play-store en de goedkeuring van deze.

 

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 • Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan @Pi-Apps, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts @Pi-Apps daartoe bevoegd.
 • De door @Pi-Apps bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan @Pi-Apps.
 • Tenzij het werk er zich niet voor leent, is @Pi-Apps te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 • Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart @Pi-Apps van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die @Pi-Apps sluit met haar Opdrachtgevers.
 • Alle door @Pi-Apps ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door @Pi-Apps voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van @Pi-Apps zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 • De Opdrachtgever is gehouden @Pi-Apps te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van @Pi-Apps in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 • @Pi-Apps is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor @Pi-Apps kenbaar behoorde te zijn.
 • Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 • Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 • @Pi-Apps is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via @Pi-Apps ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 • @Pi-Apps maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. @Pi-Apps is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop @Pi-Apps geen invloed kan uitoefenen.
 • @Pi-Apps is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door @Pi-Apps doorgevoerd.
 • @Pi-Apps is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 • @Pi-Apps is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van @Pi-Apps aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 • @Pi-Apps maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. @Pi-Apps is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 • Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van @Pi-Apps vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van @Pi-Apps. @Pi-Apps is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 • In geval van overmacht is @pi-Apps gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 • Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan @Pi-Apps kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 • In geval van ontbinding is artikel 8.3 van deze voorwaarden toepasselijk.

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

 • Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen @Pi-Apps en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 • @Pi-Apps kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 • @Pi-Apps heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 14. Privacy bepalingen

 • Uw persoonsgegevens worden door @Pi-Apps gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting via Code-Up aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. @Pi-Apps verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.